31 July 2008

मला आवडलेली कविता


प्रेमाला उपमा नाही
प्रेमाला उपमा नाही ।।
उपम्यात साखर नाही ।
साखरेला ऊस नाही ।
ऊसाला पाणी नाही ।
पाण्याला पंप नाही ।
पंपाला वीज नाही ।
वीजेला पैसा नाही ।
पैशाला काम नाही ।
कामाला नोकरी नाही ।
नोकरीला पदवी नाही ।
पदवीला कॉलेज नाही ।
कॉलेजला पोरी नाही ।
पोरीला प्रेम नाही ।
प्रेमाला उपमा नाही ।।

No comments: